Winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00

Algemene voorwaarden consumenten

Algemene Voorwaarden Consumenten

Geldigheid

De hierna volgende verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, prijsoffertes, verkochte producten en leveringen, tenzij er dwingende wettelijke voorschriften bestaan of schriftelijk uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is.
Tegenspraak door de opdrachtgever met verwijzing naar zijn eigen verkoopsvoorwaarden wordt niet aanvaard. Zijn afwijkende verkoopsvoorwaarden gelden enkel wanneer ze door ons schriftelijk bevestigd worden. Hetzelfde geldt voor mondelinge afspraken of aanvullingen op de schriftelijke overeenkomst.

2. Opgave en acceptatie van de bestelling en termijnen

 1. Bestellingen zijn enkel bindend, wanneer ze door ons schriftelijk bevestigd zijn.
 2. Wanneer bestellingen aan een derde geleverd moeten worden, geldt de besteller als opdrachtgever. Wanneer de levering ten gunste van een derde is of de ontvanger van de levering door het ontvangen of gebruiken van de levering rijker wordt, zijn de besteller en de ontvanger van de levering gemeenschappelijk opdrachtgever. Met de opgave van zulk een bestelling verzekert de besteller stilzwijgend dat er hiervoor een akkoord is.
 3. Bij bestellingen voor rekening van een derde, in eigen naam of niet, worden besteller en ontvanger van de factuur gemeenschappelijk als opdrachtgever beschouwd. Wanneer later, nadat de facturering heeft plaatsgevonden, volgens wens van de besteller een verandering van de factuur op een andere naam plaatsvindt, houdt dit een stilzwijgende schuldbekentenis in van de ontvanger van de factuur. Door het geven van zulk een opdracht verzekert de besteller dat hiervoor een akkoord bestaat met de ontvanger van de factuur.
 4. Leveringstermijnen zijn fundamenteel als niet bindend te beschouwen. De termijnen die vermeld worden in de aanbieding of in de bevestiging van de bestelling komen overeen met de respectievelijke stand van de planning. Wanneer ze niet gehaald worden, dient een gepaste marge gegeven te worden. Wanneer die marge ook verlopen is, kan de opdrachtgever zich uit het contract terugtrekken. Tot op dit tijdstip kunnen de door de opdrachtgever bestelde en ontvangen producten en prestaties door ons aangerekend worden, tenzij de opdrachtgever door die berekening economisch ongepast benadeeld wordt.
 5. Vaste termijnen zijn enkel geldig wanneer we deze schriftelijk als vaste termijn (bindende termijn) bevestigen. In het geval van vaste termijnen heeft de opdrachtgever bij overschrijding ervan het recht om zich meteen en zonder extra kosten uit het contract terug te trekken. Tot op het moment dat de terugtrekking schriftelijk meegedeeld wordt, kunnen door ons reeds geproduceerde en door de opdrachtgever reeds aangenomen producten en prestaties aangerekend worden, tenzij de opdrachtgever door die berekening economisch ongepast benadeeld wordt.
 6. In het geval van overmacht of omstandigheden die de uitvoering van aangenomen bestellingen onuitvoerbaar maken of bemoeilijken, hebben we het recht om ons, ook bij bevestigde en reeds in uitvoering zijnde bestellingen, uit het contract terug te trekken, de omvang van de bestelling te verminderen of de bestelling later uit te voeren en dit met uitsluiting van welke schadenvergoeding dan ook. Een overeengekomen termijn wordt verlengd met de duur van de vertraging. Een terugtrekking van de bestelling door de opdrachtgever is ten vroegste vier weken na het begin van de boven beschreven werkingsstoring mogelijk. Wij kunnen in deze gevallen niet aansprakelijkheid gesteld worden.

3. Uitvoering van de bestelling / vrijgave door de opdrachtgever

 1. We voeren alle bestellingen, in zoverre schriftelijk niet anders overeengekomen, uit op basis van de door de opdrachtgever geleverde of doorgestuurde bestanden. De bestanden zijn te leveren in de door ons in onze bestelformulieren aangegeven bestandsformaten. Voor afwijkende bestandsformaten kunnen we geen foutloze afwerking garanderen, tenzij dit formaat door ons schriftelijk aanvaard is. De opdrachtgever heeft de aansprakelijkheid voor de volledigheid en de juistheid van de bestanden, ook wanneer er fouten met betrekking tot de overdracht van de bestanden of met betrekking tot de drager van de gegevens voorkomen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid hebben.
 2. Toeleveringen van verschillende aard door de opdrachtgever of door een door hem ingeschakelde derde (dat geldt ook voor gegevensdragers of opgestuurde bestanden) moeten door ons niet gecontroleerd worden. (Dit geldt niet voor schijnbaar niet te verwerken of onleesbare bestanden.) Bij overdracht van gegevens moet de opdrachtgever voor de verzending steeds antivirussoftware gebruiken die up to date is. De verzekering van de gegevens is ten laste van de opdrachtgever. We hebben het recht, kopieën te maken.

4. Impressum en reclame

 1. Op drukproducten kunnen we met de toestemming van de opdrachtgever op gepaste wijze naar onszelf verwijzen. 
  Een toestemming van de opdrachtgever kan enkel geweigerd worden wanneer hij daarbij overwegend belang heeft.
 2. b) We behouden het recht, ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever exemplaren van de bestelling als voorbeeld aan derden te verzenden.

5. Periodieke opdrachten

Overeenkomsten met betrekking tot regelmatig terugkerende opdrachten kunnen met een termijn van tenminste drie maanden op het eind van elke maand opgezegd worden.

6. Industriële octrooirechten en auteursrechten

De opdrachtgever heeft alleen de verantwoordelijkheid, wanneer door de uitvoering van zijn opdracht de rechten van een derde, meer bepaald auteursrechten geschend worden. De opdrachtgever verklaart dat hij voor het aangeleverde bestand in het bezit is van de rechten tot verveelvoudiging en reproductie. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

7. Garantie, aansprakelijkheid en recht van teruggave

 1. De opdrachtgever moet in elk geval controleren of de geleverde goederen alsook de ter corrector gestuurde voor- en tussenproducten overeenkomstig zijn met het contract. Het risico voor eventuele fouten gaat met de druk of met de vrijgave tot fabricage over op de opdrachtgever, in zoverre het niet gaat om fouten die pas optraden of gezien konden worden in de fase die op de productie aansluit. Hetzelfde geldt voor alle andere verklaringen tot vrijgave van de opdrachtgever. Tekortkomingen zijn meteen en schriftelijk, binnen de zeven dagen op te sturen. Niet meteen zichtbare tekortkomingen, die na de onmiddellijke controle niet te vinden zijn, moeten binnen de wettelijke termijn van de waarborg gemaakt worden.
 2. Terugzendingen, van welke aard dan ook, moeten met ons afgesproken worden. Ongefrankeerd teruggestuurde goederen worden niet aangenomen. Bij terechte klachten vergoeden we de verzendingskosten.
 3. Bij de verschillende reproducties in kleur tijdens de verschillende stadia van het productieproces kan geen bezwaar gemaakt worden tegen kleine afwijkingen van het origineel. Hetzelfde geldt technisch gezien voor de vergelijking tussen andere modellen, bijvoorbeeld proefdrukken en afdrukken, ook wanneer ze door ons gemaakt werden, en het eindproduct.
 4. Voor afwijkingen in de hoedanigheid van het gebruikte materiaal zijn we enkel verantwoordelijk voor de waarde van de bestelling. De aansprakelijkheid valt weg wanneer de opdrachtgever het materiaal zelf levert.
 5. Wanneer de opdrachtgever ook op navraag geen afdruk van de te drukken bestanden ter beschikking heeft gesteld en ook geen proefdruk of afdruk van ons aangenomen heeft, zijn we vrij van elke aansprakelijkheid. Klachten worden in dit geval niet erkend.
 6. Tekortkomingen in een deel van de geleverde goederen geven niet het recht om de hele levering aan te vechten (tenzij de deellevering zonder belang is voor de opdrachtgever)
 7. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat meer- of minderleveringen tot 10% van de bestelde hoeveelheid mogelijk zijn.
 8. Bij een door ons te behartigen tekortkoming van de geleverde producten hebben we het recht zelf te beslissen om tot verbetering of vervanging over te gaan. Indien de verbetering fout loopt heeft de opdrachtgever de keuze tussen een korting op de verkoopprijs of een annulatie van het contract.
 9. Verdere eisen van de opdrachtgever, eender uit welke rechtsgrond, zijn uitgesloten. Voor schade die niets met het geleverde product te maken heeft, zijn we niet aansprakelijk. Inbegrepen zijn verloren winst en andere vermogensschade van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor alle schade die door onze werknemers, vertegenwoordigers en hulpkrachten veroorzaakt wordt.
 10. Voor schade uit vertraging en plichtsverzaking in verband met beschreven plichten in het contract, zijn we enkel aansprakelijk in zoverre deze schade te voorzien was.
 11. Wanneer door de opdrachtgever of een derde veranderingen aangebracht worden aan het geleverde product, is onze verantwoordelijkheid uitgesloten, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de veranderingen niet oorzaak zijn van de fout of schade.
 12.  Al de verstuurde ontwerpen worden door ons met de grootste zorg behandeld. Bij beschadiging of verlies zijn we enkel aansprakelijk voor de waarde van het materiaal. Verdergaande claims van welke aarde dan ook zijn uitgesloten.
 13. Boven genoemde beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet bij grove en opzettelijke nalatigheden.
 14. Voor consumenten gelden de wettelijke voorschriften met betrekking tot de waarborg.
 15. Terugbetalingen voor reeds geproduceerde of in productie zijnde goederen zijn uitgesloten, omdat het uitsluitend om gepersonaliseerde producten gaat die niet aan derden verder verkocht kunnen worden. Annulaties van nog niet geproduceerde of nog niet in productie zijnde goederen (waarbij wel al begonnen is met de verwerking van de opdracht) zijn wel mogelijk. In dit geval worden de extra kostenkosten worden nader bepaald en schriftelijk doorgegeven. 

8. Prijs

 1. Voor onze producten en dienstverlening geldt onze actuele prijslijst, tenzij met ons schriftelijk andere prijzen afgesproken zijn.
 2. De prijzen gelden voor de levering vanaf onze hoofdzetel in Gent plus btw, verpakking en andere kosten.

Achteraf aangebrachte veranderingen van de opdracht, dat wil zeggen veranderingen nadat de bestelling door ons is opgenomen, worden in rekening gebracht. Als verandering van de opdracht geldt ook elke verandering van de handelsgegevens (ontvanger van de rekening, leveringsadres, manier van verzenden, betaalwijze, enz.) Veranderingen volgens wens van de opdrachtgever worden extra kosten verrekend, kosten worden nader bepaald en schriftelijk doorgegeven Zulke diensten worden berekend aan de hand van de gebruikt tijd.

 1. Veranderingen van geleverde of doorgestuurde bestanden en gelijkwaardige voorbereidingen, die door de opdrachtgever teweeggebracht zijn, worden apart afgerekend.
 2. We hebben het recht, maar niet de plicht, om zelfstandig en zonder overleg met de opdrachtgever noodzakelijke voorbereidingen aan de geleverde of doorgestuurde bestanden door te voeren, wanneer dit in het economische belang ligt van de opdrachtgever of wanneer dit bijdraagt tot het halen van de termijn van de bestelling. Zulke diensten worden berekend aan de hand van de gebruikt tijd.
  (Wanneer hierdoor voor de opdrachtgever extra kosten ontstaan, die tien procent van de waarde van de bestelling (aanbodsprijs) overstijgen, is voor dat deel van de meerkosten, dat tenminste € 30 hoger is dan het bedrag van de bestelling, vooraf de toestemming van de opdrachtgever nodig om de kosten te verhalen)
 3. Bij annulatie van een bestelling door de opdrachtgever of bij niet-levering van de bestanden tegen de afgesproken termijn wordt een verwerkingskost aangerekend, kosten worden nader bepaald en schriftelijk doorgegeven.

9. Verzending

Plaats van handeling is de zetel van de firma, Wiedauwkaai 52b 9000 Gent. De levering gebeurt op het door de besteller aangegeven leveringsadres. Een afwijkende overeenkomst moet door ons schriftelijk bevestigd worden.

 1. De verzending gebeurt op kosten van de opdrachtgever.
 2. Van zodra de goederen aan een expediteur, vrachtvervoerder of aan de post overgedragen zijn, ten laatste bij het verlaten van ons bedrijf, reizen de goederen op gevaar van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid gaat ook over op de opdrachtgever bij franco leveringen en leveringen waarbij de kosten door ons gedragen worden.
 3. Elke verzending waarbij een uiterlijke beschadiging te vinden is, is door de opdrachtgever enkel aan te nemen nadat de schade is vastgesteld door de expediteur of vrachtvervoerder. Wanneer dit niet gebeurt, is er geen mogelijkheid om de schade op ons te verhalen.

10. Voorbehoud van het eigendom

 1. Alle geleverde goederen blijven in ons bezit totdat aan alle voorwaarden uit het leveringscontract voldaan is. Wanneer de besteller een onderneming, een natuurlijke of rechtspersoon of een vereniging is, blijven de goederen in ons bezit tot de betaling door de besteller is gebeurd.
 2. De eisen van de contractpartner uit mogelijke verderverkopen van onze goederen, worden aan ons overgedragen. Ze dienen in dezelfde omvang als waarborg als de goederen. Wanneer onze goederen door de contractpartner samen met andere, niet door ons verkochte goederen verkocht worden, dan geldt de overdracht van de eisen uit de verderverkoop slechts voor de helft van de waarde van de verderverkoop van onze verkochte goederen.
 3. Aanspraak van derden op onze goederen en eisen zijn door de contractpartner onmiddellijk mee te delen.

11. Betalingsvoorwaarden / bestellen op rekening

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienden de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Factuur wordt altijd gemaild na levering drukwerk. Op schriftelijk verzoek versturen wij kopie factuur per post
 3. Bij het versturen van een aanmaning zitten 25 euro (per aanmaning) administratie kosten verbonden
 4.  het factuur- en afleveradres van opdrachtgever bevindt zich in België en dit adres is geen postbusadres;

a. opdrachtgever heeft geen surseance van betaling aangevraagd en is niet in staat van faillissement verklaard;

b. opdrachtgever bevindt zich niet in de schuldsanering of bemiddelingstraject conforme Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

c Leverancier behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid van bestellen op rekening te weigeren / in te trekken / deelbetaling eisen

 1. Bij nieuwe klanten eerste opdrachten boven de € 50 wordt een voorschot van 100% gevraagd, voordat er met de opdracht wordt begonnen.
 2. Wanneer de kans bestaat dat de uitvoering van de betaling in gevaar komt ten gevolge van een verslechtering van het vermogen van de opdrachtgever na afsluiten van het contract, hebben wij het recht om vooruitbetaling te verlangen, goederen achter te houden en verdere verwerking te staken. Deze rechten hebben we ook wanneer de opdrachtgever achterstaat met de betaling van de levering, die met hetzelfde contract te maken heeft.
 3. De opdrachtgever kan enkel vorderingen met ons verrekenen wanneer die juridisch bekrachtigd, onbetwist of door ons erkend werden.
 4. Rechten om goederen achter te houden zijn enkel aan te vechten door de opdrachtgever en niet door een derde.
 5. Claims tegen ons zijn niet overdraagbaar.
 6. Wanneer de betaling van het paket geweigerd wordt, wordt er een extra vergoeding van EUR 25,00 (excl.btw) aangerekend. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om kleinere schade aan te tonen. De goederen worden onafhankelijk daarvan in rekening gesteld.

12. Afrekening van goedkeuringen en veranderingen

De door ons opgestelde facturen zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. We kunnen ten laatste tot zes weken na de aankomst van de factuur bij de opdrachtgever een nieuwe, gecorrigeerde factuur opstellen. Zes weken na aankomst van de factuur bij de opdrachtgever geldt de factuur als door hem goedgekeurd, tenzij ze bij ons binnen deze termijn schiftelijk herroepen wordt, met opgave van het aangevochten deel van de factuur. Na afloop van de termijn van zes weken is een verandering van de factuur uitgesloten. Dit geldt ook voor gewenste veranderingen met betrekking tot de ontvanger van de factuur of het factureringsadres. De termijn van zes weken heeft geen effect op kortere termijnen zoals ze hierboven beschreven zijn bij bijvoorbeeld de plicht tot betaling of de plicht tot reclamatie bij gebreken.

13. Handelsgebruik en copyright

 1. Binnen het handelsverkeer gelden, in zoverre geen afwijkende overeenkomst afgesloten is, de handelsgebruiken van de drukindustrie (bijvoorbeeld geen plicht tot het teruggeven van tussenproducten zoals bestanden, lithografieën of drukplaten, die gemaakt werden om de productie van het verschuldigde eindproduct mogelijk te maken)
 2. Voor creatieve prestaties die door ons in opdracht van de klant uitgevoerd zijn (in het bijzonder grafische ontwerpen, afbeeldings- en tekstbewerking, layouts enzovoort), blijven alle rechten aan ons voorbehouden (copyright). De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

14. Gegevens en bestellingsonderdelen van de opdrachtgever, alsook gegevensverwerking

 1. De gegevens die ons toegestuurd worden in verband met een bestelling worden enkel opgeslagen voor verwerking binnen de firma
 2. Al de gegevens die door de opdrachtgever geleverd of doorgestuurd werden, in het bijzonder ontwerpen, bestanden en gegevensdragers, worden na afsluiting van de bestelling enkel bijgehouden na schriftelijke overeenkomst en tegen extra vergoeding. Wanneer deze zaken verzekerd moeten worden, dan moet de opdrachtgever er, wanneer dit niet afgesproken was, zelf voor zorgen. Aansprakelijkheid door ons voor beschadiging of verlies, eender waarom, is uitgesloten.
 3. Het terugvinden van gegevens in het archief, dat wil zeggen, het zoeken naar, het decomprimeren en voorbereiden van bestanden uit het archief voor verdere verwerking worden extra kosten voor verrekend, kosten worden nader bepaald en schriftelijk doorgegeven. Zulke diensten worden berekend aan de hand van de gebruikt tijd.
 4. Het verzenden van bestanden of andere opdrachtsdocumenten aan de opdrachtgever of derde gebeurt is kostenloos

15. Geldend recht

De gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht met uitdrukkelijke uitsluiting van het UN-kooprecht

16. Bevoegde rechtbank

De enig bevoegde rechtbank voor alle eisen in verband met de zakenrelatie is in Gent, België. (tenzij het krediet in het buitenland wordt afgesloten). Wij hebben daarenboven het recht bij de bevoegde rechtbank van de klant klacht in te dienen. Dit geldt echter niet voor de consument.

17. Salvatorische clausule

Inzoverre de voorwaarden van de hierboven beschreven algemene verkoopsvoorwaarden helemaal of ten dele ineffectief zijn of worden, gelden de overige voorwaarden nog steeds. De ineffectieve voorwaarde wordt volgens de wettelijke regeling vervangen.

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  · de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  · de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;· gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk)
     kopiëren,bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  - u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;· de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;· schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Bescherming van gegevens bij Goedkoopdrukwerk.be

Goedkoopdrukwerk.be hecht veel belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens. De bescherming van uw privésfeer is voor ons een belangrijke prioriteit.
In wat volgt vindt u informatie over het gebruik van gegevens en ons privacybeleid.

Gebruik van de gegevens
Uw persoonlijke gegevens (adres van de rekeninghouder, thuis- en leveringsadres, alsook telefoonnummer) worden door ons enkel gebruikt in zoverre dat nodig is om uw bestellingen uit te voeren. Een verder gebruik, bv. voor reclamedoeleinden is zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitgesloten.

Regels met betrekking tot de privacy
Onze klanten hebben ten allen tijde toegang tot informatie over de inhoud en het doel van gegevensverwerking. Wanneer ons de toelating gegeven werd om de gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken of door te geven, kan dit altijd opgezegd worden. Verder worden gegevens indien gewenst gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist.